รายการข้อมูลระบบงาน

# {{ massages.system.sys_name }} {{ massages.system.sys_ipaddress }} {{ massages.system.sys_appid }} {{ massages.system.sys_tokey }} {{ massages.system.sys_homepage }}
{{ system.idsystem }} {{ system.sys_name }} {{ system.sys_ipaddress }} {{ system.sys_appid }} {{ system.sys_tokey }} {{ system.sys_homepage }}