รายการข้อมูลหน่วยงาน

# {{ massages.agency.agency_code }} {{ massages.agency.agency_name }} {{ massages.agency.user }} {{ massages.agency.create_by }} {{ massages.agency.create_date }}
{{ agency.id }} {{ agency.agency_code }} {{ agency.agency_name }} {{ agency.user }} {{ agency.create_by }} {{ agency.create_date }}