รายการข้อมูลData Catalog

# {{ massages.data_catalog.data_table }} {{ massages.data_catalog.data_key }} {{ massages.data_catalog.data_text }} {{ massages.data_catalog.eventDate }} {{ massages.data_catalog.data_public }}
{{ data_catalog.iddata_catalog }} {{ data_catalog.data_table }} {{ data_catalog.data_key }} {{ data_catalog.data_text }} {{ data_catalog.eventDate }} {{ data_catalogData_public[data_catalog.data_public] }}