รายการข้อมูลการใช้ข้อมูล

# {{ massages.data_use.system_id }} {{ massages.data_use.data_catalog_id }} {{ massages.data_use.approve_access }} {{ massages.data_use.detail }} {{ massages.data_use.use_save }}
{{ data_use.iduser_data }} {{ data_use.sys_name }} {{ data_use.data_text }} {{ data_use.sys_master}} {{ data_useApprove_access[data_use.approve_access] }} {{ data_use.detail }} {{ data_useUse_save[data_use.use_save] }}